Lập bảng thông kê kết quả học tập từng thành viên và cả tổ trong tháng

Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của tổ

Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của tổ (số liệu chỉ để tham khảo)  

STT

Họ và tên

Số điểm

0 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

1

Nguvền Thị Ánh Nguyệt

1

2

3

2

Nguvễn Diệu Hà

1

4

3

3

Nguyễn Quỳnh Châu

2

3

4

4

Đặng Ngọc Duy An

2

1

2

5

Trần Đức Nghĩa

1

1

1

1

6

Nguyễn Quỳnh Thư

1

3

4

7

Lê Huy Hoàng

1

3

4

8

Nguyễn Gia Ngọc Thạch

1

3

4

 

Tổng cộng

1

10

20

25

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *