Làm biên bản cuộc họp bài tập 1,2 SGK trang 140-141-142

Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất… nhằm giúp mọi người thực hiện cho đúng, xem xét lại khi cần thiết.

Trả lời

1.Đọc biên bản:

   (Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 – 141)

2. Trả lời câu hỏi:

   a) – Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất… nhằm giúp mọi người thực hiện cho đúng, xem xét lại khi cần thiết.

   b) Cách mở đầu biên bản có điểm giống và khác cách mở đầu đơn là:

    Giống nhau: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

    Khác nhau: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.

   – Cách kết thúc biên bản có điểm giống và khác kết thúc đơn.

   Giống nhau: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

   Khác nhau: Biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không có lời cảm ơn như đơn.

   c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản:

   – Thời gian, địa điểm họp.

   – Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.

   – Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận của cuộc họp).

Bài khác  Lập chương trình cho hoạt động thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

   – Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *