Em hãy kể lại chuyện đã đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

BÀI LÀM 1 Ngày xưa, đời Hùng Vương 18 có công chúa Mị Nương xinh đẹp. Vua cha muốn kén rể hiền tài. Có hai vị thần đến cầu hôn cùng một ngày. Một người là Sơn Tinh, thần núi Ba Vì tuấn tú tài giỏi. Chàng vẫy tay về phía đông hiện ra đồi núi, vẫy tay về phía tây mọc hàng dãy núi đồi. Một chàng là Thủy Tinh ở biển đông, có tài hô mưa gọi gió. Cả hai đều xứng đáng là rể của vua.

Vua hùng phân vân gọi các quan vào bàn bạc và phán với hai thần:

– Ngày mai ai đem: một trăm ván cơm nếp, một trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước được rước Mị Nương.

Hôm sau, Sơn Tinh đến trước được rước Mị Nương về.

Thủy Tinh đến sau, nổi giận, dâng nước làm lũ lụt hô mưa gọi gió định cướp lại Mị Nương. Sơn Tinh không nao núng dâng núi đồi cao hơn lũ lụt chống cự. Đánh ròng rã mấy tháng, Thủy Tinh phải rút lui. Từ đó hàng năm Thủy Tinh dâng lũ lụt đánh Sơn Tinh nhưng đều thua.

 

BÀI LÀM 2

   Đời hùng vương thứ 18 có công chúa Mị Nương đẹp tuyệt trần. Vua cha truyền lệnh kén rể hiền tài khắp miệt rừng miệt biển.

Cùng một ngày nọ có hai chàng đến cầu hôn. Một người là thần núi ba vì, tài giỏi lạ thường. Chàng vẫy tay về phía đông hiện ra đồng lúa xanh bát ngát. Chàng kia là Thủy Tinh ở biển ở biển đông tài chẳng kém. Chàng hô mưa mưa tới, gọi gió gió về.

Bài khác  Em hãy kể tóm tắt truyện Con Rồng, cháu Tiên

Một người là chúa miền cao, một người chúa miền nước thẳm. Cả hai đều xứng rể vua hùng. Người với các đại thần họp bàn.

Nhà vua phán với hai thần:

– Hai người đều vừa ý ta nhưng ta chỉ có một con gái. Ngày mai ai đem lễ tới trước được lấy Mị Nương. Lễ à? Một trăm ván cơm nếp, một trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ta hứa sẽ gả con cho chàng nào tới trước!

Tinh mơ hôm sau. Sơn Tinh đem lễ vật đến trước được rước Mị Nương.

Thủy Tinh đến chậm đùng đùng nổi giận dâng lũ lụt tràn lên Ba Vì. Chàng hô mưa gọi gió sấm chớp động đất trời. Sơn Tinh không khiếp sợ, chàng dâng đồi núi cao hơn lũ lụt đánh lại Thủy Tinh. Đánh nhau mấy tháng Thủy Tinh phải rút lui.

Từ đó hàng năm Thủy Tinh đều gây lũ lụt đánh Sơn Tinh nhưng năm nào Thủy Tinh cũng thua.

Chia sẻ: thschool.org

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *